This is to confirm my affiliation with this website


Tôi tên là: Lê Minh Tiệp
Ngày sinh: 26/06/1990
Tôi là chủ trang này. Yêu cầu payoneer xử lý xác minh giúp tôi